Važnost prevencije dijabetesa

Prema dosadašnjim znanstvenim spoznajama dijabetes tip 1 nije moguće prevenirati ni spriječiti, dok kod dijabetesa tip 2 postoje brojne mogućnosti prevencije.

Čitav niz istraživanja u brojnim zemljama pokazao je da promjena načina života, uz tjelesnu aktivnost i/ili zdravu prehranu, može odgoditi ili spriječiti pojavu dijabetesa tipa 2!

U mnogim zemljama već postoje organizirani programi prevencije, koji se mogu zasnivati na prevenciji na razini zajednice ili na nivou cijele populacije.

Najbolje rezultate daju programi kroz koje se potiče osobe na usvajanje zdravih životnih navika od najranijih dana, kao što su redovita primjerena tjelesna aktivnost i zdrava uravnotežena prehrana. Tjelesna aktivnost se treba poticati u svim segmentima društva počevši od škola i obrazovnog sustava, radnih mjesta te kod starijih osoba. Ogleda se u tome da osobe usvoje naviku redovite tjelesne aktivnosti najmanje pola sata do 45 minuta dnevno, barem  3 do 5 dana u tjednu. Moderni način života, visoka urbanizacija, unapređenje prometa i transporta dovodi većinu stanovništva u poziciju sedentarnog načina života. Stoga, pravilnim planiranjem treba većini stanovništva na populacijskom nivou omogućiti i olakšati pristup redovitoj tjelesnoj aktivnosti. Na taj će se način jednim dijelom prevenirati i debljina kao značajan faktor rizika za nastanak dijabetesa tip 2.

Dosadašnji rezultati su pokazali da najbolje rezultate daju intervencije koje obuhvaćaju osobe s visokim rizikom prije nego što se bolest pojavi i razviju komplikacije te osobe s predijabetesom. Također, primarnoj prevenciji mogu doprinijeti intervencije kojima se dodatnim oporezivanjem nezdrave hrane s visokim sadržajem šećera smanji njihova potrošnja u cijeloj populaciji. (6)

 

Studije prevencije dijabetesa tipa 2

 

Nekoliko studija u SAD-u, Finskoj, Kini, Indiji i Japanu pokazale su da promjene načina života (postizanje zdrave tjelesne težine i umjerena tjelesna aktivnost) mogu spriječiti razvoj dijabetesa tipa 2 kod osoba s visokim rizikom.

Studija Da Qing ispitivala je učinak promjene u prehrani i tjelovježbi kod kineskih pojedinaca s predijabetesom, prosječne dobi od 45 godina tijekom 6-godišnjeg razdoblja. U osoba u kojih se promijenila samo prehrana zabilježeno je 31 % smanjenje rizika od razvoja tipa 2 dijabetesa, dok se kod onih koji su samo primjenili vježbanje pokazalo smanjenje od 46 %. Grupa koja je kombinirala dijetu i tjelovježbu imala je smanjenje od 42% u riziku za razvoj dijabetesa tipa 2.

Finska studija prevencije dijabetesa (Diabetes prevention study) bila je prva randomizirana kontrolirana studija koja je posebno ispitivala učinak promjene u načinu života u prevenciji dijabetesa tipa 2. Ovo istraživanje je obuhvatilo 522 osobe s prekomjernom težinom ili pretilošću s predijabetesom. Osobe su bile uključene u studiju 3 godine. Tijekom studije provodilo se individualizirano savjetovanje usmjereno na postizanje i održavanje zdrave tjelesne težine, smanjenje unosa masti, povećanje unosa vlakana i povećanje tjelesne aktivnosti. Nakon dvije godine, učestalost dijabetesa tipa 2 u intervencijskoj skupini bila je manja od polovine u odnosu na kontrolnu skupinu (6).